Puro Oy

Suunnittelutoimisto Puro Oy on 15 vuotias insinööritoimisto, jonka palkkalistoilla on nykyään yli 40 henkilöä.

 • Toimintamme alkuvuodet meni 2D CAD-suunnittelun merkeissä mutta 3D CAD-ohjelmistojen parissa olemme olleet jo yli kymmenen vuotta. Keskenään hyvin erilaisten mekaniikkasuunnittelutapojen yhteinen nimittäjä oli kuitenkin koko ajan Koneen hissiteknologia. Opimme juurta jaksain miten monisäikeisestä ja haastavasta tuotteesta on kyse. Erikokoisten hissikuilujen ja kerrosvälien mukaan toimituskohtaisesti varioivat ja liikkuvat hissit tuottivat meille tärkeän oivalluksen. Löysimme tavan miten pystymme tehokkaasti ja joustavasti 3D CAD-ohjelmistojen kaikkia ominaisuuksia hyödyntämällä hallitsemaan toimituskohtaisesti varioivien tuotteiden konfigurointiprosessissa. Hyvin toteutettu mekaniikkasuunnittelu tuottaa 3D CAD- tuoterakenteen joka suunnitteluautomaatin omaisesti lyhentää aikaa suunnittelun aloittamisesta tuotantokuvien valmistumiseen.
 • Juuri tätä osaamista hyö-dynnämme nykyään omaan tuotteeseemme ja sen kehittämiseen pitkäaikaisen asiakkaan tarpeen ratkaisemiseksi, kertoo toimitus-johtaja Mats Lindholm.
 • Itse tulin yritykseen vuonna 2002 ja oma perus-koulutukseni on kaupallinen eli olen ekonomi, kertoo Lindholm.
 • Tavoitteemme oli kasvaa ja laajentaa asiakaskuntaamme niin ettei yksikään asiakas edustaisi 20-25% enempää liikevaihdostamme. Vuonna 2008 liikevaihtomme oli 2.3m € joka on yli seitsemänkertainen lähtötasoon verrattuna. Jakaumalle asetettu tavoite saavutettiin myös.
 • Me tarjoamme 3D CAD-mekaniikkasuunnittelun asiantuntijapalveluita var-malla kokemuksella.
 • Yrityksen ja toiminnan juuret ovat ohutlevy- ja ko-nesuunnittelussa ja vuo-desta 2008 palveluihin on tullut myös visualisoinnin sekä sähköjaautomaation sunnittelupalvelut, kertoo Lindholm.
 • Osaamisemme kattaa järeämmästä päästä sekä hissi-, nosturi- ja trukkitek-nologian että värimetalli-en- ja puunjalostuslaitteet. Pienlaitteissa tunnemme pa-remmin terveydenhuollon analysaattorit sekä hoito- ja valvontalaitteet. Suunnittelu Puro Oy rat-koo mekaaniset pulmat ja neuvoo suunnittelun me-netelmä ja järjestelmäasi-oissa. Kertyneen mekaniikkasuunnitteluosaamisen luontevana jatkeena yritys on tarjonnut vuodesta 2007 lähtien Avaimet Käteen-pal-veluna vaativia automaatio/konesuunnitteluprojekteja. Esimerkkinä tästä Roclalle kehitetty swapMate-automaattinen akunvaihtoasema. Yrityksen toimintaketju on katkeamaton konseptisuun-nittelusta valmiin tuotteen toimitukseen loppuasiak-kaalle asti.

swapMate syntyy

Suunnittelutoimisto Puro Oy teki pitkään ”tavallista” mekaanista suunnittelua mutta sitten alkoi tapahtua. Vahvan 3D-suunnitteluosaamisen ja varsinkin näkemyksen vieminen ja istuttaminen asiakkaan toimintamalleihin on kuitenkin vaikeaa ja vaatii pitkäjänteistä työtä. Vuonna 2006 lopulla Suunnittelutoimisto PUROn perustaja Tero Purosto vastasi myönteisesti trukkivalmistaja Roclan kysymykseen ”haluatteko ratkaista meille automaattitrukkiemme akkulataukseen liittyvän pulman?” Tiedustelu tuli jo vuosia hyvin sujuneen 3D CAD-alihankintasuunnittelusuhteen tuloksena. Purosto toimii projektin pääsuunnittelijana sekä teknisenä johtajana. Menossa oleva swapMate- projektin suunnittelu aloitettiin viime vuoden puolella ja on järjestyksessään toinen. Laite toimitettiin toukokuun alussa Portugalin johtavalle paperintuottajalle Portucel Soporcel Groupille osana Roclan automaattitrukkiratkaisua.

 • Ensimmäinen swapMate myytiin ja toimitettiin vuonna 2007 Lecta Groupin Ranskassa sijaitsevaan Condat-nimiseen hienopaperitehtaaseen.
 • Olemme saaneet Rans-kasta vain erinomaista pa-lautetta, kertoo Lindholm toimituksesta. Tämä projekti numero 2 on menossa toimitukseen Portugaliin paperitehtaalle. Suunnittelutoimisto Puro Oy vastaa itse koko projektin mekaniikkasuunnittelusta ilman alihankkijoita.
 • Omalla rahalla on menty tähän mennessä. Työtä tehdessä ei ole ollut aikaa neuvotteluihin Tekesin tai Finnveran kanssa – tosin tähän on nyt tulossa muutos ja keskustelut ovat meneil-lään, kertoo Lindholm tule-vaisuudesta.
  TARJOAMME 3D CAD-mekaniikkasuunnittelun asiantuntijapalveluita 15 vuoden kokemuksella. Juuremme ovat ohutlevy- ja konesuunnittelussa. Vuodesta 2008 myös visualisoinnin sekä sähkö-ja automaation sunnittelupalvelut.

OSAAMISALUEEMME kattavat järeämmästä päästä sekä hissi-, nosturi- ja trukkiteknologian että värimetallien- ja puunjalostuslaitteet. Pienlaitteissa tunnemme paremmin terveydenhuollon analysaattorit sekä hoito- ja valvontalaitteet.

VAHVUUTEMME ovat 3D CAD-ohjelmistojen ominaisuuksien syvällinen ymmärrys ja taito valjastaa mallinnustekniikat asiakasprojektien läpimenoaikojen lyhentämiseen. Meille on kertynyt vahva kokemus CAD-automaatiotyökaluin ohjatuista tuotekonfiguroinneista sekä toimituskohtaista räätälöintiä vaativien nosto- ja siirtolaitteiden että myös tuotantolinjojen parista. PRO/Engineer ja SolidWorks-ohjelmistoista kummastakin jo yli 10 vuoden kokemus.

VOIMAVARAMME löytyvät intohimoisesta 3D CAD-henkisestä suunnittelijakunnastamme ja huippuunsa viritetyistä suunnittelutyökaluistamme. Suomessa meitä on vajaa 40 henkeä ja Romaniassa 8. Keski-ikämme on alle 40 vuotta ikähaitarissa 28-58v.

ASIANTUNTIJAMME ovat vankalla 3D CAD-suunnittelukokemuksella ja osaamisella asiakkaamme palveluksessaa. Ratkomme mekaaniset pulmat ja neuvomme suunnittelun menetelmä-ja järjestelmäasioissa. Kertyneen osaamisemme luontevana jatkeena olemme tarjonneet vuodesta 2007 lähtien Avaimet Käteen-palveluna vaativia automaatio/konesuunnitteluprojekteja. Ketjumme on katkeamaton konseptisuunnittelusta valmiin tuotteen toimitukseen loppuasiakkaalle asti.

KUSTANNUSTEHOKKUUS syntyy oikeista teoista. Toistuvaa räätälöintiä vaativissa tuotteissa modulaarinen 3D CAD-suunnittelu nopeuttaa työn valmistumista, vähentää suunnitteluvirheitä ja kustannuksia sekä eliminoi tuotetiedon toistamisen parantaen kannattavuutta.

Puro Romaniassa

Puronet on Romanian Brasovissa sijaitseva yksikköm-me, joka työllistää 7 henkeä. Puronetin avulla pystymme tarjoamaan vieläkin joustavampia ratkaisuja asiakkaillemme Suomessa. Puronet on perustettu vuonna 2004, josta lähtien yhteistyömme on hioutunut kehittämään laadukkaita, mutta kustannustehokkaita ratkaisuita nykypäivän vaatimuksiin. Brasovin tuoreet näkökulmat tuovat toimintaamme uutta ilmettä. Meille on tärkeätä, että myös ulkomaiset työntekijämme viihtyvät Purolla.