Yrityslabra

Yrityslabra on oppimisympäristö, jossa toteutetaan yrittäjien, julkisen sektorin sekä muiden alueen toimijoiden tarpeita palvelevia kehittämishankkeita ja joka mahdollistaa opiskelijoiden työelämälähtöisen oppimisen. Laurea kehittää oman pedagogisen lähestymistapansa mukaisesti opiskelijoittensa työelämävalmiuksia nivomalla opintoihin aitoja työelämähankkeita, jotka koordinoidaan keskitetysti Yrityslabran kautta. Palvelujen tuottamisessa kulkee kiinteästi mukana oppimisprosessi ja toteutettujen hankkeiden laajuus mitataan opintopisteinä, jotka hyvitetään opiskelijoille. Toimeksiannot voivat rakentua myös opinnäytetyön osaksi.

16 projektia jo tehtynä

Ensimmäisten 5 toimintakuukauden aikana alkunsa on saanut jo 16 projektia, joista 6 on opinnäytetöitä ja loput erilaisia yrityksille räätälöityjä analyysejä. Yrityslabra solmi äskettäin kumppanuussopimuksen Lohjan Yrittäjien kanssa. Yhteistyö pitää sisällään mm. yhteismarkkinointia mahdollisuuksista hyödyntää Lohjan Yrittäjien ja Yrityslabran palveluja. Lisäksi osapuolet hyödyntävät toistensa asiantuntijuutta ja kokemusperäistä näkemystä vaativien toimeksiantojen toteutuksessa. Kumppanuussopimus tukee pitkäjänteisen yhteistyön rakentamista ammattikorkeakoulun ja alueen yrittäjäkunnan välillä.

Töpseli-hanke

Yksi merkittävimmistä uusista Yrityslabran hankkeista on nimeltään TÖPSELI. Se on tähtää länsi-uusimaalaisten Pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen lisäämällä yritysten ymmärrystä internetin ja sen yhteisöjen, blogien, wikien ja muiden työvälineiden tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnalle. Web 2.0:n mukanaan tuoma mahdollisuus vuorovaikutteisuuden hyödyntämiseen asiakassuhteissa on yrityksille melko uusi asia, joka koetaan vieraaksi, pelottavaksikin. Sosiaalinen media vaikuttaa kuitenkin kaikkien yritysten liiketoimintaympäristöön ja sen vuoksi on suotavaa, että yritykset voivat nähdä sen vaikutukset ja voivat uudistua. TÖPSELI-hankkeeseen kutsutaan mukaan sosiaalisen median hyödyntämisestä kiinnostuneita alueen pk-yrityksiä. Hankkeen lähtölaukauksena yritysten suuntaan on ns. INNOSTUSSEMINAARI, jossa kuullaan edelläkävijäyritysten sekä alan asiantuntijoiden näkemyksiä sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median mahdollisuuksista yritysten kilpailukyvyn vahvistajana. Seminaari toteutetaan Lohjan Laureassa 18. maaliskuussa 2009. Ennen seminaaria (tammi – maaliskuu) Lohjan Laurean tradenomiopiskelijat perehtyvät sähköisen liiketoiminnan kokonaisuuteen ja kehitykseen erityisesti markkinoinnin näkökulmasta. Innostusseminaarin yhteydessä käytävän keskustelun pohjalta nimetään yritysten kannalta mielenkiintoisimmat teemat jatkotyöstämistä varten. Jatkotyöstämistä toteutetaan opiskelijoiden ja yritysten yhteistyönä yritys – ja teemakohtaisesti. Tavoitteena on tuottaa yrityskohtainen täsmentynyt lähtötilanteen kuvaus ja mahdollisen kehittämishankkeen alustava hankesuunnitelma.

Taustaa:

Lohjan Laurean Yrityslabra ja Lohjan Yrittäjät ovat sopineet yhteistyöstä. Osapuolten välinen uusi kumppanuussopimuus kanavoi Laurean Lohjan ja lohjalaisten yrittäjien yhteistyön tapahtuvaksi Yritys­labran kautta. Kumppanuussopimus allekirjoitetaan 14.1.2009 klo 10 Yrityslabran virallisten avajaisten yhteydessä. Sopimuksen allekirjoittavat Laurean rehtori Pentti Rauhala ja Lohjan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Juhani Hyry.

Sopimuksen tavoitteet ja sisältö

Yrityslabran ja Lohjan Yrittäjien välisen yhteistyön kokonaisvaltaisena tavoitteena on vahvistaa alueella toimivien yritysten elinvoimaisuutta. Tämän lisäksi yhteistyö tarjoaa Laurean opiskelijoille mahdollisuudet työelämälähtöiseen oppimiseen Yrityslabran oppimisympäristössä. Kumppanuussopimus tukee pitkäjänteisen yhteistyön rakentamista ammattikorkeakoulun ja alueen yrittäjäkunnan välillä.Yhteistyö pitää sisällään mm. yhteismarkkinointia mahdollisuuksista hyödyntää Lohjan Yrittäjien ja Yrityslabran palveluja. Lisäksi osapuolet hyödyntävät toistensa asiantuntijuutta ja kokemusperäistä näkemystä vaativien toimeksiantojen toteutuksessa.